Deklaracja dostępności strony internetowej rejestracji do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach

Starostwo Powiatowe w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej rejestracji do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach: http://kd.powiat-szamotuly.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2020-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. ­

  • niektóre informacje zostały przedstawiane w sposób graficzny,
  • niektóre informacje zostały przedstawione za pomocą kolorów,
  • brak tekstu alternatywnego w opublikowanych ilustracjach,
  • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
Niektóre dane prezentowane na stronie są od nas niezależne, ponieważ dane te generują się automatycznie z systemu kolejowego.
Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-02
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot wewnętrzny: Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Prentka, dostepnosc@szamotuly.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 28 711. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Skargi i odwołania

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Szamotułach znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Szamotułach. Starostwo podzielone jest na dwa budynki. Budynek B i budynek C.
Do budynku B prowadzi jedno wejście, które znajduje się obok Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego Duszniki. Aby wejść do budynku należy wejść po schodach. Budynek B nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek składa się z trzech kondygnacji i nie posiada windy.
Do budynku C prowadzą dwa wejścia: C1 i C3. Pierwsze z nich znajduje się od strony ulicy Wojska Polskiego, drugie od parkingu przy ulicy Dworcowej.
Przy wejściu C1 znajduje miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także zainstalowany jest przywoływacz. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach.
Przy wejściu C3 znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach.
W budynku C na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się winda.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, natomiast można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online w oznaczonych stanowiskach. Usługa jest bezpłatna.
Do budynków można wejść z psem asystującym.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy starań, aby publikowane treści na stronie internetowej były dostępne, a treści niedostępne będą stopniowo dostosowywane.